RITEXONE 500mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 500mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 500mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE (Ceftriaxone) 500mg Dry Powder Injection

RITEXONE 500mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)