RITEXONE 250mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 250mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 250mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 250mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)

RITEXONE 250mg Dry Powder Injection I.V/I.M (Ceftriaxone)